top of page

Proměna náměstí Osvobození v Zábřehu

10/2017, dopracování studie po architektonické soutěži (1. místo),

autorský tým: Ing. arch. Radek Novotný, Bc. Alena Zmeškalová

Veřejný život je to, co lidé vytvářejí při vzájemném kontaktu ve veřejném prostoru - na ulicích, náměstích, v parcích,
mezi budovami.
Hodnotný veřejný život pěstuje smysl pro komunitu a sousedství skrze vzájemné učení se oceňovat hodnotu společného. Takový veřejný život pomáhá přitahovat lidský kapitál
a talent, zvyšuje ekonomickou konkurenceschopnost města.

K celkové kompozici náměstí a navazujících prostranství přistupujeme s cílem definování, ustálení, a artikulace specifických scén a situací, které by v souhrnu následně byly schopny vytvořit čitelné a přívětivé městské prostředí s proměnlivou atmosférou a s ambicí nabízet identifikační obrazy pro celek. V návrhu důsledně zkoumáme charakter, význam a působení jednotlivých prvků stávající městské struktury vstupujících do dialogu s cílem definování jejich role a míry uplatnění ve výsledném obrazu.

 

Podrobně analyzujeme důsledky orientace prostoru ke světovým stranám a z toho pramenící proměnlivost světelných situací v průběhu dne na pobytovou atraktivitu jednotlivých míst. V závislosti na světelném charakteru míst pak volíme odpovídající nástroje k zajištění pobytové přívětivosti prostorů.

 

Roli hlavních kompozičních elementů přikládáme vzrostlým stromům (skupiny, solitéry, linie), které jsou vědomě umísťovány ve smyslu dotvoření a diferenciace dílčích subprostorů náměstí, k akcentování a usměrnění hlavních průhledů na vyhodnocené hodnotné scény náměstí, nebo k upozadění prostorových chyb stávající hmotné struktury bezprostředního okolí.

 

Cílíme na vytvoření širokého spektra pobytových situací, které jsou buď vázány na parter objektů, nebo ke stinným místům pod stromy. Jednotlivé situace jsou pak doplňovány relevantními prvky mobiliáře a vodních prvků.

 

Nastavením základního hmotného rámce scény náměstí vytváříme vhodné předpoklady pro expanzi dějů a aktivit (každodenních, cyklických i slavnostních) do veřejného prostoru náměstí. Každodenními aktivitami rozumíme především možnost výrazného uplatnění předzahrádek restaurací, v opakujících se periodách pak pořádání farmářských trhů a v rovině slavnostní pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Záměrná nepřeurčenost prostoru náměstí umožňuje široké spektrum kombinací jednotlivých dějů, stejně jako variování jejich rozsahu.

Stín poskytovaný stromy nebo samotnými domy je hlavní pobytovou kvalitou městské struktury. V prostoru náměstí umísťujeme stromové skupiny vytvářející tyto pobytové příležitosti. Skupiny jsou vytvořeny dokomponováním nových stromů ke stávajícím. Ve stínu stromů jsou záměrně orientovaným mobiliářem vytvořeny příležitosti k neformální komunikaci a potkávání.

Kolem jednotlivých stromů vytváříme velkorysými plochami záhonů příležitosti pro výsadbu nejrůznější škály trvalek, letniček nebo ozdobných travin. Konkrétní forma osázení bude určena v další fázi na základě projektu krajinářského architekta. Předpokladem je užití takové skladby vegetace, která by v průběhu roku vytvářela proměnlivé a barevné mikro světy v prostoru náměstí.

bottom of page