top of page

Centra obce Středokluky

MCA atelier, s.r.o., 10/2019, 3. místo ve veřejné architektonické soutěži

autoři: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, spolupráce: Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Radek Novotný

Území nabízí námět 3 vertikalizujících symbolických center „ducha“ – „duše“ – „těla“ umístěných v trojúhelníku, s vrcholy v „branách“ obce.
Návrh situace reflektuje a využívá materiální a nemateriální kvality pro nové zhodnocení. Zachovává vztah těchto míst ve vzájemné viditelnosti, směřování, charakterech prostředí a povrchů veřejného prostoru.

„Duch“ (areál úřadu, školy a parku)

Areál radnice je ponechán v místě bývalého statku s relikty vstupních bran a barokní zaklenutou stájí. Původní objekty, brány a prostranství dávají příležitost k obnově, v kontextu a synergii s místem, a pomáhají tak i uměřenosti a ekonomii.

 

Radnice je umístěna v důstojném objektu se zhodnocenou příležitostí. Flexibilní sál radnice využívá zaklenuté prostory staré maštale. Je  přístupný z parteru a otevřený zaklenutými okny do nádvoří. Velkorysé prostory radnice jsou nastavěny do krovu na objekt stájí. Řešení je úsporné a maximálně využívá relikty kleneb pro význam radnice. Obnoveny jsou brány, posíleno a doplněno je prostranství před radnicí a zhodnocen polootevřený radniční dvůr jako přidružený veřejný prostor sálu. Jeho vitalitu posiluje i pošta.

 

S radnicí sousedí oddělený areál školy  doplněný o vstupní a přestávkový prostor orientovaný do dvora školy, připojuje možný objekt pro kroužky, družinu či aulu, orientovaný do dvora školy. Řeší aktivity dětí po škole v rámci jednoho bezpečného místa. Objekt je prostorová rozvojová rezerva.

 

Přízemí školy je otevřené velkými okny do prostranství a umožňuje výuku v zahradě nebo na dvoře školy. 2. podlaží využívá terasy pro přestávky nebo jako tribuny s výhledem na dvůr, který má podlahu morfologicky členěnou s pobytovými kopečky a herními prvky ve stínu stromů. Antény jsou přesunuty na věž hasičárny.

 

Paměť místa

Pomník padlým je přemístěn do parčíku v ose ulice Školská, kde zaujímá důstojnou polohu k radnici, škole, školám, sokolovně i kostelu.

Místo je zeleným vstupním prostranstvím ke školám v režimu obytné ulice. Je ponecháno jako pobytový prostor s blokem kvalitní zeleně a volným mobiliářem pod korunami stromů, s vazbou na stávající koloniál s cukrárnou s možností využití jako klidné místo zastíněného prostranství trhů a dalších aktivit. Na park navazuje možný „Marktplatz“ a alej v ul. Školská. Jde o jedinečné větší ucelené pobytové prostranství.

Oblast je posílena upraveným prostranstvím Starý vrch - Lidická s potenciálem zklidnění a doplnění hmotou zeleně. Tato oblast by se mohla v budoucnosti stát pro obyvatele intenzivněji využívaným veřejným prostranstvím Středokluk vzhledem ke koncentraci dětí a obyvatel směřujících na radnici, do školy, do budovy sokola, koloniálu nebo cukrárny s obytným prostorem obecního parku.

 

„Tělo“ (hasičská zbrojnice a obecní dvůr)

Hasičárna + obecní dvůr tvoří společné centrum bezpečí a údržby obce - centrum hasičů a řemesel a s tím spojených příležitostí pro společenské akce na „návsi“ před hasičárnou a hasičskou věží.

 

Okolní zástavbu tvoří malé bodové domky. Stávající hala je měřítkově cizorodá, dusí svoje okolí a bude zbořena. Je však možná recyklace nosníků. Navržené objekty hasičárny a obecního dvora se přizpůsobují struktuře okolí jak formou, tak měřítkem. Odstupují od objektů a uvolňují strukturu v švarcplánu.

 

Hasičárna je „dům“ s věží, obecní dvůr je obvyklým „dvorem“ (Bauhof) s dílnami a zázemím řemesel pro správu obce. Vlastní objekty jsou tradiční, racionálně využité vyšší prostory se zázemím i pro sezónní pracovníky. Areál kolem sebe vytváří veřejné prostranství – náves zapojující i protilehlé prostranství se sochou sv. Ludmily a sv. Václava.

 

Před hasičárnou je do ulice Lidická orientováno společné prostranství s možností parkování IAD, výjezdu, údržby, prezentace, a také obdivu hasičských aut. Hasičárna a dvůr spolu na straně obce do ulice Kladenské vytvářejí prostranství se vstupy do obou objektů se zázemím pro společenské akce hasičů a veřejnosti. Význam celku posiluje tradiční hasičská věž s příležitostí výstupu a výhledu na obec a okolní krajinu, na kterou jsou přemístěny vysílače mobilní sítě ze školy.

 

Prostranství „těla“ navazuje na „duši“ - místo poklony sousoší sv. Ludmily a sv. Václava akcentované výsadbou vzrostlých lip jako brány do obce s alejí posilující cestu do okolní krajiny. Nedaleko této symbolické brány obce jsou situovány i zastávky MHD.

 

„Duše“ (prostranství kolem kostela a místa poklony svatým)

Významné, tiché prostranství okolo kostela sv. Prokopa je místem zklidnění s alejí a vodní hladinou – zrcadlem.

Hrana vodní plochy je posílena pobytovou lávkou - molem v kontaktu s vodou a uměleckým dílem na hladině rybníčka (např. A. Veselý, Chatrný, Cígler apod.)

Protilehlé návsi jsou kryty od tvrdého k měkkému pochozímu povrchu se skupinami stromů ve zklidněných zálivech. Je možné zde umístit současné dílo (např. A. Veselého). Předpokládáme zde i májku, klidné slavnosti a jarmarky.

 

Povrchy by měly měkce přecházet z tvrdého do měkkého bez násilných hran. To by měly umožnit: hladká, a tak i tichá uliční dlažba nebo alespoň probarvený asfalt silnice, navazující dlažba s postupně se měnící prorůstanou zelenou spárou až mlat, přecházející pod skupiny stromů. To vše doplněno vhodnými lavicemi.

Svah ke kapli sv. Kříže zobytňují jezdecké schody s vyvýšenými hranami k posezení.

 

Místo poklony sv. J. Křtiteli je posíleno skupinovou nikou z lip s orientací sochy a do prostranství. Místo je také vnitřní branou se zastávkami MHD.

 

Prostor obce bude sjednocen elementárními prvky mobiliáře a osvětlení. Oblasti by měly být v dále dopravně zklidňovány zpomalovacími prahy, diferencovanou materialitou povrchů propustných pro vodu a režimem obytných ulic. Do života obce by měl být zapojen i atelier A.Veselého.

bottom of page