top of page

Revitalizace vesnické usedlosti - Městec nad Dědinou

11/2014, architektonická studie, soukromý investor

autor: Ing. arch. Radek Novotný

situace
dům M&I
dům M&I - půdorys
dům M&I
dům M&I
dům M&I
dům M&I - interiér
dům M&I - interiér
dům M&I - interiér
dům M&I - interiér
dům M&I
dům M&I - pohledy
dům M&I - pohledy
dům A&K
dům A&K - půdorysy
dům A&K
dům A&K
dům A&K - interiér
dům A&K - interiér
dům A&K - pohledy
dům A&K - pohledy
Z původní usedlosti se dochovala pouze stodola. Doplňujeme dva domy pro dvě rodiny. Vytváříme dva mikrosvěty ve společně obývaném prostoru.

Místo

Městec je tradiční návesní vesnicí, která leží na spojnici mezi Očelicemi a Jílovicemi. Struktura obce se odvíjí od jasně definované centrální návsi, ze které vybíhají tři ramena cest. Řešený pozemek se nachází při severní cestě, která navazuje na síť cest sloužících k obsluze okolních polností. Na pozemku se nacházela jedna z koncových usedlostí v severní části vesnice. Statek byl řešen v tradiční konfiguraci ve tvaru „U“ s průjezdnou stodolou, za kterou se nacházel sad a lán patřící k hospodářství. Parcela se svažuje ve východo-západním směru k příjezdové cestě. Rozhraní pozemku a veřejného prostoru obce je vzhledem k výškovým rozdílům řešeno opukovými opěrnými stěnami při západní a severní hranici. V současné době se na pozemku nachází zděný objekt z první poloviny dvacátého století, který je ve špatném technickém stavu a leží při jižní hranici pozemku, a dále zmiňovaná průjezdná stodola, která je svou podélnou osou orientována zhruba severojižně.

 

 

Pozemek

Příjezdová cesta při jižní hraně pozemku stoupá ke štítu stávající stodoly, odkud je řešen přístup k oběma rodinným domům. Západnější dům je řešen ve stopě nedochovaného objektu při severní hranici pozemku. Umístění tak umožňuje plnohodnotné využití navazující zahrady, kam směřuje i orientace všech obytných místností západního domu. Druhý rodinný dům je přimknut ke objektu stodoly tak, aby co nejméně narušoval vnější hranu vesnice. Jeho umístění a forma respektuje způsob přechodu zástavby obce do hospodářské krajiny. Dům svým umístěním ponechává mezi vesnicí a krajinou nárazníkové pásmo zahrady, které je typické pro zdejší vesnické osídlení. Stodola je oproti současnému stavu ze severu částečně zkrácena a slouží pro zaparkování automobilů od obou objektů a dále je možné jí využít jako zázemí pro zahradní vybavení a další uskladnění. Umístění stromů a další výsadby vytváří v návaznosti na obytné místnosti obou objektů soukromé prostory zahrady, které jsou vizuálně odcloněny od okolí. Tyto prostory jsou tak rozšířením obytných ploch domů.

 

 

Dům M&I

Dům svým půdorysným umístěním na parcele navazuje na nedochovaný obytný objekt původního hospodářství. Zadáním bylo jeho koncipování pro stálé obývání dvěma osobami. Na to reaguje jeho forma. Dům je navržen jako jednoúrovňový, prostorově velkorysé obytné místnosti jsou orientovány na obytné terasy.

Dům, vzhledem k požadavkům na jeho užívání a uspořádání, není reminiscencí na původní formu nedochovaného domu. Je ale relevantní odpovědí na kontinuální vrstvení forem ve venkovském prostředí, které byly vždy podřízeny funkčním požadavkům a technologickým možnostem doby. Zdánlivá nekontextuálnost domu ale není skutečná. Základní pevná podstata domu, pevně ukotvená v místě, je shodná s tím původním. Tradiční zastřešení je však nahrazeno jednoznačnou deskou, která lépe odpovídá funkčnímu, prostorovému a kapacitnímu uspořádání domu.

 

 

Dům A&K

Forma domu respektuje tradiční výraz vnější hrany vesnice, která byla dána hospodářskými objekty. Dům je tak současným prvkem signalizujícím přechod do krajiny. Obálka domu soudobým odkazem na koncipování tradičních venkovských objektů. Střídání pevných a měkkých materiálů na fasádě domu vytváří vztah se stejně koncipovaným objektem stodoly. Dům je řešen jako dvoupodlažní. V přízemí jsou umístěny společné místnosti rodiny, které vytváří společný obytný prostor jež je částečně děleny hmotou krbu. V nadzemním podlaží jsou pak umístěny soukromé místnosti jednotlivých členů rodiny. Orientace oken je podřízena nejhodnotnějšímu výhledu, kterým je jednoznačně vzdálený horizont Orlických hor. Výhledy z obytného prostoru v přízemí jsou dále řešeny tak, aby byla zajištěna kontrolovatelnost vstupu a celé pobytové plochy zahrady.

bottom of page