top of page

Urbanistická studie bývalého areálu kasáren v Novém Městě nad Metují

10/2020, ověřovací urbanistická studie

autoři: Ing. arch. Radek Novotný, doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Návrh navazuje na již existující urbanistické osy a převládající směry rozvoje, kdy určující jsou především ulice vymezující dané území - osa T. G. Masaryka a ulice Československé armády. Návrh k těmto směrodatným osám města doplňuje další dvě severojižní osy, které navazují na nedokončená napojení na severním rozhraní řešeného území. K nim je orientováno těžiště doplňované zástavby, které následně definuje prostor centrálního parku. Příčná existující propojení definují jednotlivé skladebné bloky s definovanou funkcí. Návrh využívá přirozené svažitosti území, kdy vjezdy do garáží pod obytnými domy jsou integrovány do terénní hrany při západní komunikační ose.

Řešení lokality s naznačeným charakterem a typologií zástavby vytváří předpoklady pro vznik kvalitního městského prostředí odpovídajícího významu lokality v rámci struktury celého města. Jednoznačnost urbanistické kostry dále umožňuje variovat škálu přístupů a forem budoucího rozvoje lokality, tzn. jak spolupráci města se soukromým sektorem, tak rezidenční výstavbu v režii města = nájemní nebo finančně dostupné bydlení, příp. sociální bydlení.

Možná typologie bytových domů nabízí soukromou zeleň v podobě předzahrádek v přízemí, dostupnost kvalitní veřejné zeleně v bezprostředním okolí a koncepci bytů ve vyšších podlažích s velkorysými venkovními prostory v podobě lodžií, tzn. dalšího obytného “pokoje” bytu.

Určujícím elementem lokality je “centrální park” jakožto hlavní volnočasový veřejný prostor města. Ten je svorníkem nejen pro samotnou lokalitu, ale v širších vazbách pro oblast sídliště Malecí a lokality Františku, pro které by měl fungovat jako volnočasové zázemí. Území je navrhovanou uliční sítí členěno na základní “skladebné části”, resp. bloky, které v souhrnu vytváří ucelený prostorový celek lokality.

Řešení nabízí urbanistickou koncepci s možností postupného naplňování, s možností adaptace jednotlivých bloků v reakci na požadavky a potřeby v konkrétním čase.

bottom of page