top of page

Regulační plán Kestřan - Od obrazu k plánu

05/2013

Práce je ověřením možnosti transformace vize do závazného struktury regulačního plánu vesnice. Jednoznačné ukotvení právních jistot je předpokladem pro smysluplný rozvoj obce. 

Podkladem, ze kterého regulační plán jako další krok vychází, je urbanisticko-ideová studie “Kestřany - obraz vesnice”. Studie na základě analýz území, jeho prostorových charakteristik, problémů, potenciálů a s vědomím nutnosti vnesení ideového rámce do procesu budoucího rozvoje obce, nastínila a artikulovala kroky, které by bylo potřebné přenést do dalších fází územně - plánovací dokumentace.

 

Prvořadým úkolem regulačního plánu je tak vytvoření předpokladů pro takovou novou zástavbu dosud nezastavěného území, která jednak umožní výstavbu objektů v rámci vnitřních prostorových rezerv území, s dostatkem veřejné zeleně a veřejného prostoru, a tím vhodným způsobem obohatí a dotvoří charakter sídla obce Kestřany, jakožto urbanisticky hodnotné a historicky významné obce jižních Čech.

 

Regulační plán stanoví, na základě urbanistických analýz a ideového záměru předchozí urbani­stické studie, podmínky vhodného zapojení nové výstavby do stávajícího vystavěného prostředí vč. podmínek pro případnou přestavbu území v souladu s jeho hodnotami.

 

Směrnými východisky urbanistického návrhu v úrovni studie bylo sledování hodnot vystavěných struktur a směrů historického rozvoje obce, na které bylo doplňovanými objekty navazováno. V rámci vnitřní struktury obce bylo v rámci stávající struktury nalezeno velké množství ploch, které v časovém horizontu 20-40 let představují dostatečnou kapacitu pro rozvoj obce jak z hlediska bytové výstavby, tak k nutnému rozvoji obce z hlediska kapacit pro lokální výrobu, služby a řemesla.

 

Dále je na základě studie v regulačním plánu rozpracováno vytvoření systému jednotlivých vnějších cest, které by měly výrazně zlepšit prostupnost krajinou, pevněji vymezit hranici mezi sídlem a krajinou a zlepšit přístupnost jednotlivých hospodářských pozemků. Cesty navazují na historicky vysledovatelné vstupy ze sídla do krajiny, které však již nejsou vzhledem k využití vnějších ploch využívány.

 

Zásahy ve vymezování cest se odehrávají často mimo území ve vlastnictví obce a v rámci to­hoto kroku bude nutným předpokladem úspěchu provedení tohoto kroku vytvoření širokého konsenzu mezi majiteli pozemků a samosprávou obce.

 

 

bottom of page