top of page

Obnova vesnické usedlosti v Borovici u Mnichova Hradiště

06/2011

situace
e005_resize.jpg
e004_resize.jpg
e006_resize.jpg
e008_resize.jpg
1_a_resize.jpg
1_b_resize.jpg
1_03_resize.jpg
1_01_resize.jpg
1_02_resize.jpg
1_04_resize.jpg
005u3_resize.jpg
006_resize.jpg
004u_resize.jpg
003_resize.jpg
001u_resize.jpg
1_06_resize.jpg
1_05_resize.jpg
e001_resize.jpg
e007_resize.jpg
e003_resize.jpg
e002_resize.jpg
2_a_resize.jpg
2_b_resize.jpg
2_01_resize.jpg
2_02_resize.jpg
2_04_resize.jpg
2_03_resize.jpg
Cílem projektu je vnesení nových impulzů do stávajícího skomírajícího kontextu. Ty by měly v dlouhodobém kontextu posilovat osadu jako celek.

Kvalita řešeného prostoru je utvářena především daným přírodním rámcem a urbanistickým vývojem, který v průběhu času formoval vzájemné vazby prostorů, objektů a jejich propojení s okolní krajinou. Cílem řešených vstupů je vnesení nových impulzů do stávajícího skomírajícího kontextu. Ty by měly dlouhodobě posílit danou lokalitu a svým vkladem pomoci k opětovnému oživení nejbližšího okolí a postupnému znovuvytváření přirozených vazeb mezi jednotlivými prvky celku.

 

Záměr počítá s obnovením funkce soukromého bydlení, které bude doplněno funkcí přechodného ubytování tak, aby bylo v rámci obce podpořeno navracení funkcí s ekonomickým dopadem, které se musí stát jedním ze zásadních prvků snahy o relevantní obnovu území. V rámci tohoto záměru transformovány stávající objekty, které v současné době neplní jakoukoliv funkci a dále dojde k doplnění celku usedlosti objektem novostavby určené rpro rodinné bydlení.

 

Rodinný dům je umístěn zhruba ve středu řešeného prostoru, ve stopě zaniklého objektu mlýna, která je patrná ze snímků stabilního katastru a jehož rezidua jsou vysledovatelné i na pozemku. Pozice objektu, respektující původní urbanistické poměry v území, plně vyhovuje možnosti umístění obytné funkce se soudobým standardem. Poloha objektu v plné míře využívá silné stránky pozemku z hlediska orientace ke světovým stranám, orientace výhledů do okolí a na stávající vodní plochu. Stavebně se jedná o dvoupodlažní nepodsklepený objekt se zastřešením sedlovou střechou s obdélníkovým půdorysem cca 7,5 x 15,0 m. Z důvodu orientace delší osy objektu souběžně se spádnicí terénu je 1.np rozděleno do dvou úrovní tak, aby byl z obytných prostor zachován přímý kontakt s exteriérem.Výtvarně je výsledná hmota objektu složena ze dvou do sebe zapadajících částí. Pevná podstata domu, výrazně ukotvená a jakoby vyrůstající z terénu, je provedena z omítaného kontaktně zatepleného zdiva. Do této struktury je vložen lehčí a výrazově měkčí "protikus", lehká rámová konstrukce s dřevěným obkladem, který dotváří výslednou hmotu objektu. Boční dřevěné fasádě odpovídá i řešení střešního pláště.

 

Funkce penzionu je vtělena do stávajícího rezidua objektu při severozápadní hranici pozemku, z něhož se do této chvíle zachovalo torzo obvodových kamenných konstrukcí. Ubytovací jednotky tvoří apartmány s kuchyňskou linkou a vlastním sociálním zázemím. V objektu není uvažováno se společným stravováním. Zachovaná materie kamenného zdiva je do konečného požadovaného objemu doplněna hmotou s dřevěným fasádním obkladem. Konstrukčně se jedná o rámovou dřevěnou konstrukci, v místě dochovaných stěn vsazenou za stávající kamenné stěny principem „house in house“. Dřevěnému fasádnímu obkladu znovu odpovídá řešení střešní krytiny. Dřevěná krytina není použita pouze z hlediska abstraktního utváření objemu, ale reaguje i na doškovou krytinu, která velmi pravděpodobně byla použita nedochovaném roubeném objektu.

bottom of page